Partiprogram

Tolga SV
Partiprogram 2019-2023

Våre toppkandidater (f.v.) Bjørnar Tollan Jordet, Eva Nyhus, Regina Sankar-Øyan og Kjell Dalløkken
   

OPPVEKSTKOMMUNEN SOM SETTER BARN OG UNGE FØRST
 

Vår plan er …
 
* å opprettholde dagens skolestruktur
* å ivareta høy kompetanse og voksentetthet i oppvekstsektoren
* å prioritere og videreutvikle det gode oppvekstmiljøet i kommunen vår

En trygg og god oppvekst varer hele livet. Sammen skal vi gi hver enkelt av våre barn muligheten til å nå sitt fulle potensial. For å nå dette målet trengs det kompetente og engasjerte voksne. Tolga SV ønsker å bevare nærheten til skole og barnehage i lokalsamfunnene våre. Samtidig ser vi at et stadig synkende folketall, med påfølgende reduserte inntekter, gjør det vanskelig å sikre høy kvalitet i oppvekstsektoren. Skal vi klare å unngå en situasjon hvor struktur settes opp mot kvalitet trenger vi et styrket folketall. Tolga SV mener at en av nøklene til å snu befolkningsstatistikken er å ivareta et av landets beste oppvekstmiljø.
 

Barnehage

Vår plan er …  
* å sikre gode uteområder ved barnehagene våre og den nye barnehagen i Tolga sentrum
* å satse videre på dyktige og kompetente ansatte i barnehagene
* å tilrettelegge for trafikksikkerhetstiltak rundt barnehagene våre

Oppvekstsektoren i Tolga kommune har gode og kompetente ansatte. Det skal vi fortsatt sikre i åra som kommer. Den nye barnehagen i Tolga sentrum vil ha en vanskelig plassering mellom Glomma og jernbanen. Det er derfor avgjørende at man sikrer gode utearealer i tilknytning til barnehagen med rom for lek og læring. Nærheten til naturen er en viktig kvalitet ved oppvekstsektoren i Tolga. Tolga SV vil derfor prioritere gode trafikksikkerhetstiltak i tilknytning til oppvekstsenteret i Vingelen og skole og barnehagen i Tolga sentrum slik at lokalisering ikke blir et hinder for aktiv bruk av natur og nærområdet.
 

Skole

Vår plan er …
 
* å videreføre dagens voksentetthet i skolen
* å styrke satsingen på praktisk opplæring gjennom bruk av natur, nærmiljø og entreprenørskap
* å innføre skolemat i grunnskolen etter modell fra Stor-Elvdal

Tolga kommune har hatt en voksentetthet i skolen. SV mener at det er en klar sammenheng mellom gode og trygge voksenpersoner i klasserommet og gode skoleresultater. Vi må sikre en fortsatt god voksentetthet i skolen med rom og tid til hver enkelt elev. Alternative læringsarenaer og entreprenørskap gir mestringsfølelse og praktisk læring. En variert skoledag vil gi bedre motivasjon for den enkelte og rom for at alle når sitt potensial. God og riktig næring gir læring. Tolga dyrker måltidet og SV vil derfor innføre et gratis lunsjmåltid per uke i grunnskolen etter modell fra Stor-Elvdal. Dette kan innføres i egen regi eller i samarbeid med frivillig sektor. I tillegg ønsker vi et forsøk med gratis skolefrukt.
 

Kultur og idrett

Vår plan er …
 
* å ivareta bredde og aktivitet i kulturtilbudet gjennom en sterk satsning på kulturskolen
* å bidra til flere lavterskeltilbud innen kultur og idrett
* å styrke tilbudet ved biblioteket, for eksempel gjennom en utlånsordning for idrettsutstyr og verktøy

Kulturskolen i Tolga har i flere år vært en av de beste i landet. Slike resultater kommer ikke av seg selv. For å ivareta bredde og kvalitet må man fortsatt satse på kulturskolen og utvide tilbudet til flere aldersgrupper. Stadig flere opplever at kostnadene ved å delta på ulike aktiviteter skaper en terskel for deltagelse. Tolga SV vil jobbe for et styrket samarbeid om lavterskeltilbud innen idrett og kultur for å sikre at flere kan delta i fritidsaktiviteter. UKM er en mangfoldig arena for ulike kulturelle utrykk for barn og unge og skal videreutvikles. Tolga folkebibliotek er en ressurs for lokalsamfunnet. SV vil satse på biblioteket og utrede muligheten for en utstyrsbank til utlån av for eksempel idrettsutstyr og annet utstyr.
 

Andre tilbud til barn og unge

Vår plan er … * å sikre fritidsklubben som en god møteplass for barn og unge
* å styrke helsetilbudet for barn og unge gjennom helsestasjonen og skolehelsetjenesten
* å opprette aktivitetsmidler for frivillige, som jobber for inkludering og imot mobbing

SV vil sikre at alle som vokser opp i Tolga får en god oppvekst. Vi trenger gode, trygge og attraktive møteplasser for barn og unge. Fritidsklubben er en viktig møteplass for mange, og den må styrkes. Mange barn og unge har behov for trygge voksenpersoner å snakke med om utfordringer i hverdagen. Tolga SV vil styrke helsestasjonen og skolehelsetjenesten som lavterskeltilbud for barn og unge. Tolga kommune skal ha en nulltoleranse for mobbing. SV vil sikre aktivitetsmidler til frivillige som jobber for inkludering og mot mobbing.
 

MANGFOLD OG VEKST, NÆRING OG UTVIKLING

Næring

Vår plan er …  
* å bidra til flere arbeidsplasser lokalt gjennom støtte til økt handel, omsetning og produktivt i lokalt næringsliv
* å bidra til en gründerkultur gjennom satsning på kompetanse om entreprenørskap i skolen
* å tilrettelegge for næringsutvikling slik at bedrifter kan velge Tolga for nyetablering og relokalisering

Tolga SV vil sikre at kommunen legger til rette for økt handel, omsetting og produktivitet i det lokale næringslivet. Gjennom å sikre styrket lokal verdiskaping bidrar vi til å bygge grunnlaget for ny næringsvirksomhet, nye arbeidsplasser og utvikling av våre lokale ressurser. Kommunens rolle er å sikre nødvendig infrastruktur, for eksempel knyttet til vei, bredbånd, vann og avløp, samt å skape gode arenaer mellom næringsliv og offentlige aktører.

Kommunens innkjøp av varer og tjenester skal så langt det er mulig gjøres fra bedrifter i nærområdet. For å styrke entreprenørskap og skape et godt gründermiljø lokalt må det satses på kompetanse. Tolga SV vil styrke entreprenørskap i grunnskoleopplæringen.
  

Landbruk

Vår plan er … * å sikre bruk av utmarksbeite gjennom å følge rovdyrforliket fra 2011
* å støtte opp under et mangfoldig landbruk med variasjon i størrelse på bruk
* å styrke vernet av matjord og dyrkbar jord

Tolga SV er opptatt av at landbruket i vår kommune gis forutsigbare rammer. Dette innebærer en nulltoleranse for ulv utenfor ulvesona og effektivt uttak av potensielle skadedyr. Med sentralt plasserte tillitsvalgte har vi allerede sett at vi når frem innad i eget parti. SV stemte etter påtrykk fra Tolga SV for økt kvote på lisensfelling for ulv i rovdyrnemnda våren 2019. Landbruket trenger mer enn tiltak mot rovdyr. I beiteprioriterte områder som Tolga må vi sikre at bruken av utmarksbeite går opp.

Norsk matproduksjon på norske ressurser tilsier at vi trenger en bredde i bruksstrukturen. SV jobber for en styrket lønnsutvikling i landbruket som ivaretar bredde og gir rom for satsing. Den nasjonale selvforsyningsgraden skal opp. Dette krever et langt strengere vern av matjord og dyrkbar jord.

Boliger

Vår plan er … * å sikre variasjon og god tilgjengelighet på boliger og attraktive tomter i hele kommunen
* å videreføre strategien fra leie til eie gjennom salg av kommunale boliger
* å ha støtteordninger slik at lavinntektsgrupper og ungdom kommer inn på boligmarkedet

Dersom Tolga kommune skal lykkes med å bosette flere i kommunen vår trengs det større variasjon i tilgangen til boliger og tomter. Tolga SV vil føre en arealpolitikk som legger til rette for både nye boligfelt og spredt boligbygging i kommunen. Her skal ønskene til både innbyggerne, og potensielle innbyggere veie tungt, men ikke gå på bekostning av jordvern og utviklingen av landbruket.

Prosjektet Tolga2020 har gitt en ny innfallsvinkel i tilflytningsarbeidet. Tolga SV vil styrke dette arbeidet i årene som kommer. Det er også viktig å sikre at ungdom og andre grupper med begrenset inntekt har en mulighet til å komme inn på boligmarkedet i kommunen. Tolga SV vil derfor bidra til å sikre et variert boligmarked i hele kommunen.
 

Frivillighet

Vår plan er …  
* å styrke frivillige lag og foreninger gjennom kommunale ressurser til aktiviteter og arrangementer
* å utvikle det nye kulturhuset gjennom styrket støtte til lokalt kulturliv
* å videreutvikle merkevarer som ”Olsok i Tolga”, ”Tolga2020” og ”Tolga dyrker måltidet”

Det blir ingen utvikling i Tolga uten aktiviteten i frivillige lag og foreninger. Aktivitetstilbud, kultur, idrett og andre deler av frivillig sektor skal løftes frem i kommende periode. Vi trenger liv og aktivitet i det nye kulturhuset. Tolga SV vil derfor sikre at kommunen avsetter årlige ressurser som kan brukes av lag og foreninger til aktiviteter, utvikling og arrangementer, som for eksempel Idrettslagene og Olsok i Tolga. Kommunen skal aktivt bruke det vi eier av kunst og utsmykking i utviklingen av gode offentlige rom. Tolga SV vil sikre at kultur og idrett fortsatt er sterke arenaer for inkludering og integrering. 
  

Mangfold

Vår plan er … * å jobbe for en stadig rausere og mer inkluderende kommune
* å sikre og støtte opp under gode, og tidsriktige møteplasser, i alle bygder og grender i kommunen
* å stoppe alle former for mobbing, diskriminering, rasisme og netthets

Vi skal ta vare på hverandre i Tolga kommune. Sammen skaper vi et mer inkluderende og raust samfunn med rom for den enkelte. I vår kommune skal alle få være som de er og oppleve å bli verdsatt og inkludert. Et mangfoldig og inkluderende samfunn er bare mulig når vi bygger ned fordommer, støtter opp om et raust fellesskap og bekjemper mobbing og diskriminering. Netthets er et stadig økende problem i samfunnet. Et inkluderende og raust samfunn skal også gjelde på digitale plattformer. En liten kommune som Tolga må alltid jobbe for å klare å inkludere og integrere nye innbyggere, uavhengig av hvor de kommer fra. Tolga SV vil derfor jobbe for egne kommunale midler for inkludering og integreringstiltak.
 

DET GODE LIV – TRYGGHET OG HELSE

Helse

Vår plan er … * å styrke folkehelse gjennom satsing på psykiatri, forebyggende helsearbeid og et sterkt felleskap
* å sikre nærhet til kommunale helsetjenester gjennom legekontor, fysioterapeut og helsestasjon
* å ivareta bredde og fagkompetanse ved Tynset sjukehus gjennom et sterkt regionalt samarbeid

Nærhet til helsetjenester og beredskap er viktig for å føle seg trygg. Tolga SV vil derfor beholde flest mulig tjenester i våre lokalsamfunn. Legekontor og helsestasjon er viktige tjenester i hverdagen og må videreutvikles. SV vil styrke folkehelsa og legge til rette for at den enkelte har mulighet til å ta gode valg. Stadig flere opplever ensomhet og sliter med å mestre hverdagen. SV vil derfor ha en styrket satsning på psykiatri. Enkelte tjenester er for krevende til at de kan løses av Tolga kommune alene og krever derfor større grad av regionalt samarbeid. Fokus på rehabilitering og akuttberedskap krever et styrket samarbeid mellom kommunene i Fjellregionen og et fortsatt sterkt fagmiljø knyttet til Tynset sjukehus.

Tolga SV arbeider i tillegg for et nært samarbeid med fylkeskommunen om tannhelsetilbudet gjennom Tolga tannklinikk. SV ønsker at tannhelse skal bli billigere gjennom at tannhelse blir en del av folketrygden.
 

Godt og trygt for de eldre

Vår plan er … * å ivareta verdighet, trygghet og forutsigbarhet for alle med behov for omsorgstjenester
* å motvirke ensomhet gjennom et styrket aktivitetstilbud for eldre
* å satse videre på gode måltider, som er laget lokalt, i eldreomsorgen

Kommunens målsetting om mestring i alle livsfaser krever fortsatt satsning på en styrking av kommunens omsorgstjenester. «Tolga dyrker måltidet» har skapt nærhet til god og lokal mat for eldre gjennom satsing på kjøkkenet ved Omsorgstunet. Dette må styrkes i kommende kommunestyreperiode. Mange eldre opplever ensomhet. Gjennom attraktive boliger for eldre i sentrum og omsorgsboliger i nærheten av Omsorgstunet skaper vi muligheten for et styrket aktivitetstilbud for eldre, gjerne i samarbeid med frivillig sektor.
 

Inkludering og kamp mot utenforskap

Vår plan er … * å målrette tiltak for aktivt å bekjempe barnefattigdom
* å styrke inkludering og redusere utenforskap
* å redusere forskjellene i samfunnet gjennom sosial utjevning

Et av ti barn i Tolga vokser opp i en familie som har inntekt under fattigdomsgrensa. Hver måned tar Tolga kommune penger fra de fattigste familiene ved å la barnetrygda være en del av beregningsgrunnlaget for sosialhjelp. Tolga SV vil bekjempe barnefattigdom, og det første skrittet er å sikre at familier med lav inntekt ikke får avkortet sosialhjelp på grunn av barnetrygd. Samfunnet rundt oss er i endring og stadig flere konsekvensene av de økende forskjellene mellom folk. Tolga SV vil jobbe for å sikre inkludering gjennom å bygge ned samfunnsskapte forskjeller. Vi skal ha en nulltoleranse for mobbing, diskriminering og rasisme i Tolga kommune.
 

Trygghet i hverdagen

Vår plan er …
* å videreføre satsingen på Tolga som trafikksikker kommune
* å sikre en ny gangbru over Glomma i Tolga sentrum og flere gang- og sykkelveier
* å jobbe for god beredskap og nærhet til politi og sykehus

Hverdagen i en liten bygd oppleves som trygg. Dette er ikke noe som kommer av seg selv. Vi må fortsatt arbeide hardt for å sikre trygge lokalsamfunn. SV vil i den kommende perioden videreføre arbeidet med Tolga som trafikksikker kommune. Ved å ha Bjørnar som både ordfører og fylkestingspolitiker kan vi presse på for å sikre en ny gangbru i Tolga sentrum og økte midler til gang- og sykkelveier. Nærpolitireformen har medført en sterk sentralisering av politiet. SV vil sikre trygghet og nærhet til politiet gjennom å sikre flere politistillinger i distriktene.
 

Miljø og natur

Vår plan er …
* å bevare naturmangfoldet gjennom å stoppe utbygging av vindkraft i “Nordre Hedmark”
* å legge til rette for gode klimavalg, som reduserer utslipp lokalt
* å utvikle en kommunal støtteordning for solcelleanlegg og energieffektivisering

Nasjonal rammeplan for vindkraft legger opp til en massiv nedbygging av kulturlandskap og uberørt natur i vår kommune. Tolga SV er tydelig på at vi vil stanse planene om utbyggingen av vindkraft i området benevnt som «Nordre Hedmark». Tolga kommune har tatt en stor belastning ved å bygge ut vannkraft. Fremtidens kraftbehov må dekkes gjennom å redusere energiforbruk og å effektivisere eksisterende kraftproduksjon. Det å redusere utslipp av klimagasser handler i stor grad om å legge til rette for gode valg lokalt.

Tolga SV vil støtte opp under tiltak som medfører gjenbruk, resirkulering og energieffektivisering. I tillegg må samfunnet tilrettelegges slik at vi blir mindre avhengig av forurensende transport. Elektrifisering av Rørosbanen, flere gang- og sykkelveier, flere ladestasjoner for el-biler, bedre pendlermuligheter til Tynset og Røros med kollektivtransport og mer godstransport på jernbane er alle gode tiltak som kan redusere utslipp av klimagasser.

Vi må også anerkjenne at dersom vi skal nå internasjonale klimamål så må den enkelte av oss få mulighet til å ta bedre klimavalg. Vi trenger god informasjon slik at den enkelte kan reise mer miljøvennlig, kaste minst mulig mat og kjøpe kvalitetsprodukter fremfor engangsartikler. Tolga SV er også opptatt av at man stanser utslipp av mikroplast og fikk gjennomslag i kommunestyret for bruk av nedbrytbart biogranulat ved utviklingen av en kunstgressbane ved Sætersgård.
 

Kommune for framtida

Vår plan er … * å beholde nærhet til kommunale tjenester gjennom at Tolga kommune består som egen kommune
* å jobbe frem en heltidskultur, som sikrer tilbud om hele og faste stillinger
* å styrke regionalt samarbeid om interessepolitikk knyttet til samferdsel, videregående skoler, kollektivtransport og sykehus

Nærhet til kommunale tjenester er viktig for å kunne sikre gode tilpassede kommunale tjenester. Tolga kommune har lite å tjene på nye runder med dyre konsulenter og utredninger av kommunesammenslåing. SV vil derfor kjempe for at Tolga kommune består som egen kommune i kommende kommunestyreperiode. Kommunen er en stor arbeidsgiver.

For å sikre god rekruttering og gi fremtidige ansatte muligheten til en fast og trygg jobb trenger vi en heltidskultur i Tolga kommune. Ufrivillig deltid skal reduseres, og stillinger som lyses ut skal i størst mulig grad være hele og faste. Slik skaper vi trygghet og forutsigbarhet, både for brukere av kommunale tjenester og den enkelte ansatte.

Den teknologiske utviklingen stiller stadig nye krav til kommunen. Velferdsteknologi og andre tekniske løsninger gir både muligheter og utfordringer. Tolga SV vil jobbe for at kommunen tar i bruk moderne tekniske løsninger til beste for våre innbyggere.